Footprints into the future

 

Footprints into the future. A-Min, Chen Chieh-jen, Hsiao Sheng-chien, Huang Sheng-yen, Hung Tunglu, Li Jiun-yang, Li Ming-tse, Lin Shu-min, Liu Kao Sing, Lu Mu-jen, Sheu Jer Yu, Tu Wei-cheng (curated by Julia Draganovic and Tseng Fangling). PAN I Palazzo delle Arti Napoli.

In collaboration with PAN I Palazzo delle Arti Napoli, Kaohsiung Museum of Fine Arts - Taiwan, Council for Cultural Affairs - Taiwan and with the support of Taiwan Cultural Center - Paris, Art&Collection Group and Yang Ming Group

 

16th November 2007 – 25th February 2008   |    [catalogue]

Footprints: image 1 of 4 thumb Footprints: image 2 of 4 thumb Footprints: image 3 of 4 thumb Footprints: image 4 of 4 thumb