Footprints into the future

Footprints into the future. A-Min, Chen Chieh-jen, Hsiao Sheng-chien, Huang Sheng-yen, Hung Tunglu, Li Jiun-yang, Li Ming-tse, Lin Shu-min, Liu Kao Sing, Lu Mu-jen, Sheu Jer Yu, Tu Wei-cheng.

Texts by Julia Draganovic, Tseng Fangling and Nicola Oddati.

Catalogue edited by Julia Draganovic and Tseng Fangling. Language: Italian/English. Naples: Electa 2007.